Terug                                                                                   

 

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Postbus 74

2685 ZH  POELDIJK

Tel. 0174 – 24 02 49

Fax. 0174 – 24 06 94

e–mail: info@njbb.nl

website: www.njbb.nl

 

Het informatiebulletin verschijnt 12´ per jaar

Organen van de bond mogen teksten overnemen

 

 
 

Informatiebulletin

voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

 

26e jaargang, nr. 378

 TIME \@ "d MMMM yyyy" 5 juli 2006

 

 

 

VAN HET BONDSBESTUUR

 

Besluiten bondsvergadering

De bondsvergadering d.d. zaterdag 20 mei 2006 heeft de volgende besluiten genomen:

§      de notulen van de bondsvergadering d.d. 19 november 2005 worden vastgesteld;

§      het jaarverslag over 2005 wordt vastgesteld;

§      de tussenrapportage over het jaarplan 2006 wordt vastgesteld;

§      het verslag van de Financiële Commissie over het boekjaar 2005 wordt vastgesteld;

§      de jaarrekening over 2005 wordt vastgesteld;

§      het nadelig saldo over het boekjaar 2005 wordt onttrokken aan het eigen vermogen;

§      het bondsbestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid en beheer over het boekjaar 2005;

§      er wordt een ad hoc commissie ingesteld die onderzoek doet naar de huidige en toekomstige financiële situatie van de afdelingen in relatie tot die situatie van de bond;

§      het nationaal kampioenschap voor veteranen in 2006 vindt alleen doorgang bij een inschrijving van ten minste twaalf equipes;

§      het nationaal kampioenschap voor veteranen wordt opgeheven met ingang van het jaar 2007 en wordt met ingang van dat jaar geïntegreerd in de zogeheten Camé-Tour; de minimum-leeftijd voor deelname wordt bepaald op 50 jaar;

§      de vorm van en het aantal toernooien van categorie 1 (nationale kampioenschappen) wordt gewijzigd;

§      de kalender voor toernooien van categorie 1 en van categorie 2 wordt gebaseerd op zogeheten ijkweken;

§      op Hemelvaartsdag vindt een groot toernooi voor jeugd en beloften plaats;

§      de criteria en normen voor de toekenning van toernooien van categorie 2 worden vastgesteld;

§      met terugwerkende kracht vanaf dit jaar worden bij toernooien van categorie 2, waaraan de status ”ranglijsttoernooi” is toegekend ranglijstpunten toegekend aan de eerste zestien equipes in de eindrangschikking bij een deelname van ten minste 32 equipes en aan de eerste acht equipes in de eindrangschikking bij een deelname van minder dan 32 equipes; bij een deelname van minder dan 16 equipes wordt geen status ”ranglijsttoernooi” toegekend;

§      een herziening van de gemeenten per afdeling wordt vastgesteld;

§      een aantal door het bondsbestuur aangebrachte wijzigingen in het Toernooireglement Petanque wordt goedgekeurd;

§      de statutaire verwerking van de aansluiting van de NJBB bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak en de uitvoering van de aansluiting van de bond bij deze stichting worden uitgesteld;

§      het Strategisch Marketing Plan wordt vastgesteld.

 

Wijziging bondsbestuur

Als gevolg van het vertrek van Loek van Tiggelen, neemt vice-voorzitter Guillaume Spiering tijdelijk het voorzitterschap van de NJBB waar. Hij neemt ook de portefeuilles nationale en internationale zaken voor zijn rekening. Het bondsbestuurslid Erica Lak wordt aanspreekpunt voor afdeling 16.


 

Voorzittersoverleg / Bestuurlijk overleg

Woensdagavond 30 augustus vindt een zogeheten voorzittersoverleg plaats. Dat is een bijeenkomst van het bondsbestuur met de voorzitters van alle commissies binnen de NJBB.

Zaterdag 7 oktober vindt een zogeheten bestuurlijk overleg plaats. Dat is een bijeenkomst van het bondsbestuur met de voorzitters van alle afdelingen.

 

BoulBewijs / BoulTool

In het kader van de implementatie van het Strategisch Marketing Plan worden leden van de NJBB opgeroepen zich te melden voor een commissie die de normen en criteria gaat opstellen voor het zogeheten BoulBewijs en voor een commissie die de zogeheten BoulTool - een handboek en naslagwerk voor verenigingen - gaat samenstellen.

Daarnaast worden de verenigingen opgeroepen ideeën en suggesties aan te dragen voor de samenstelling van de BoulTool.

Reacties kunnen worden gezonden naar het bondsbureau te Poeldijk.

 

Afgelasting toernooien

Organisatoren van toernooien wordt er nogmaals op gewezen dat bij de afgelasting van een toernooi diverse functionarissen daarvan op de hoogte dienen te worden gesteld. Het gaat daarbij met name op de zonecoördinator, de afdelingscoördinator, de scheidsrechter en de wedstrijdleider. De organisator van een toernooi is er verantwoordelijk voor dat deze functionarissen in een zo vroeg mogelijk stadium van de afgelasting worden verwittigd.

 

Aanvraagkosten toernooien

In het NJBB-Informatiebulletin nr 371 (december 2005) is meegedeeld dat het bondsbestuur de hoogte van de kosten voor de vermelding van een toernooi in de kalender voor het jaar 2006 had bepaald op vijf euro per toernooi. In verband met de onduidelijkheden rond de toernooikalender in de afgelopen periode heeft het bondsbestuur besloten om voor de periode tot 1 oktober 2006 deze kosten niet in rekening te brengen bij de verenigingen. Bovendien dient nog te worden bepaald op welke wijze deze kosten door het bondsbureau worden geïnd.

 

Bereikbaar bondsbureau

In verband met vakanties is het bondsbureau te Poeldijk in de periode van 19 juni tot 4 september alleen ’s morgens (van negen tot twaalf uur) telefonisch bereikbaar.

 

Huis van de Sport

De verhuizing van het bondsbureau van Poeldijk naar het Huis van de Sport te Nieuwegein zal plaatsvinden in de week van maandag 28 augustus tot vrijdag 1 september. Het Huis van de Sport wordt gevestigd aan de Wattbaan 31-49; 3439 ML  Nieuwegein. Het postadres van de NJBB wordt: Postbus 2655; 3449 GB  Nieuwegein. Het telefoonnummer wordt: 030-7513800 en het faxnummer: 030-7513801.

 

Downloaden formulieren

Gebleken is dat problemen konden ontstaan met de invulling van formulieren die waren gedownload van de website. Die problemen (onder meer met de tab-toets van veld naar veld springen en verminkte bestanden) zijn inmiddels verholpen. Daarom wordt ten sterkste aangeraden om te werken met formulieren die opnieuw van de website worden gedownload.

 

 

VAN DE FINANCËLE COMMISSIE

 

Vacatures

De heer Charles van de Beek te Zeist is om persoonlijke redenen afgetreden als voorzitter van de Financiële Commissie. Er bestaat ook nog de vacature van reserve-lid van deze commissie. Kandidaten voor de vacatures wordt verzocht zich - via het bondsbureau te Poeldijk - aan te melden bij de Financiële Commissie.


 

VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

 

Benoeming

Het bondsbestuur heeft - op voordracht van de wedstrijdcommissie - de heer Dirk Veltmeijer te Purmerend benoemd tot lid van de wedstrijdcommissie en coördinator voor zone B van deze commissie.

 

Toernooikalender oktober 2006-september 2007

Bij dit informatiebulletin is de toernooikalender voor de toernooien van categorie 1 voor de periode oktober 2006 tot en met september 2007 gevoegd. Vereniging kunnen tot uiterlijk 1 juli aangeven of zij één van deze toernooien op hun accommodatie willen laten plaatsvinden.

Ook is bij dit informatiebulletin een concept-overzicht gevoegd van mogelijke toernooien van categorie 2.

 

 

VAN DE COMMISSIE TOPSPORT

 

Vacatures

Binnen de commissie topsport bestaan twee vacatures:

a.  een commissielid financiële zaken:

§     Is actief en daadkrachtig en kan en durft beslissingen te nemen;

§     Is verantwoordelijk voor de begroting en budgetbewaking van de commissie;

§     Moet periodiek samenwerken met het bondsbureau, de bondspenningmeester en de coördinator topsport;

§     Heeft affiniteit met topsport en met cijfers;

§     Ontwikkelt financieel beleid;

§     Is in het bezit van een PC en beheerst het excel programma.

b.  een commissielid innovatieve en beleidszaken:

§     Is de creatieve, daadkrachtige man/vrouw die nieuw sporttechnisch beleid ontwikkelt en op papier zet;

§     Heeft bij voorkeur zelf in de top van het Nederlands petanque deelgenomen;

§     Kan op niveau met de bondscoach, de trainers en de coördinator topsport overleggen;

§     Leidt het trainersoverleg (4 x per jaar) en stelt daar de agenda voor samen;

§     Stuurt vrijwilligers aan en overlegt met de opleidingscommissie, de wedstrijdcommissie en de reglementencommissie;

§     Is een goede netwerker en bezoekt, indien noodzakelijk, de internationale evenementen;

§     Zorgt ervoor dat primair belanghebbenden worden geïnformeerd over de genomen beleidsbeslissingen.

Belangstellenden voor deze functies kunnen dat kenbaar maken, bij voorkeur door een sollicitatiebrief met CV, aan het bondsbestuur (via het bondsbureau te Poeldijk).

Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de commissie topsport: Joop Pols; telefoon: 078-6180440; e-mail: j.pols3@chello.nl.

 


 

TOERNOOIKALENDER VAN 1 OKTOBER 2006 T/M 30 SEPTEMBER 2007

 

CATEGORIE 1

 

Zaterdag

10 maart 2007

Voorronde nationaal verenigingskampioenschap zone A en B (binnen)

Zaterdag

10 maart 2007

Voorronde nationaal verenigingskampioenschap zone C en D (binnen)

Zaterdag

24 maart 2007

Finale nationaal verenigingskampioenschap (binnen)

Zondag

15 april 2007

Eerste dag nationale competitie

Zondag

13 mei 2007

Nationaal kampioenschap enkelspel

Zondag

20 mei 2007

Tweede dag nationale competitie

Zaterdag

26 mei 2007

Nationaal kampioenschap vrouwen en jeugdcategorieën

Zondag

3 juni 2007

Derde dag nationale competitie

Zaterdag
Zondag

16 juni 2007
17 juni 2007

Nationaal kampioenschap tripletten en Nationaal kampioenschap tireren

Zondag

8 juli 2007

Nationaal kampioenschap mix

Zondag

2 september 2007

Vierde dag nationale competitie

Zaterdag
Zondag

15 september 2007
16 september 2007

Nationaal kampioenschap doubletten

Zondag

30 september 2007

Reservedag alle toernooien

 

Bij een inschrijving van minder dan 48 equipes vindt het nationaal kampioenschap tripletten op één dag plaats (de tweede dag op de kalender); bij het nationaal kampioenschap doubletten ligt deze grens op 64 equipes.

Voor alle toernooien van categorie 1 geldt, dat deze worden afgelast bij een inschrijving van minder dan 12 equipes, met uitzondering van het nationaal kampioenschap jeugdcategorieën; daar geldt bij de junioren en de aspiranten een grens van 8 equipes en bij de pupillen van 4 equipes.

De deelnamekosten van alle toernooien van categorie 1 zijn bepaald op € 7,50 per persoon.

 

Andere belangrijke data zijn:

Donderdag 17 mei 2007 (Hemelvaartsdag): Open toernooi voor jeugd en beloften.

Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2007: Nationaal jeu-de-boulesweekend.

 

De data van de internationale kampioenschappen in 2007 zijn nog niet bekend. Van het Europees kampioenschap vrouwen is ook de plaats nog niet bekend. Het wereldkampioenschap vindt in Thailand plaats; het wereldkampioenschap jeugd in Japan en het International North Sea Petanque Tournement in Duitsland (Travemünde).

 


 

TOERNOOIKALENDER VAN 1 OKTOBER 2006 T/M 30 SEPTEMBER 2007

 

CATEGORIE 2 (onder voorbehoud)

 

Zaterdag

31 maart 2007

De Generale

Delft

Triplette

Maandag

30 april 2007

La Fête Petanque

Zuid-Scharwoude

Triplette

Zaterdag

9 juni 2007

Kadeboule

Roosendaal

Triplette

Zondag

10 juni 2007

Kadeboule

Roosendaal

Doublette

Zaterdag

30 juni 2007

Open Weekend

Zeist

Triplette

Zondag

1 juli 2007

Open Weekend

Zeist

Doublette

Zaterdag

4 augustus 2007

Rabo Petanque

Pijnacker

Triplette

Zaterdag

11 augustus 2007

Vrijthof-toernooi

Maastricht

Doublette (heren)

Zaterdag

11 augustus

Vrijthoff-toernooi

Maastricht

Doublette (vrouwen)

Zondag

12 augustus 2007

Vrijthof-toernooi

Maastricht

Triplette (heren)

Zondag

12 augustus 2007

Vrijthof-toernooi

Maastricht

Triplette (vrouwen)

Zaterdag

18 augustus 2007

Martini Masters

Groningen

Doublette

Zondag

19 augustus 2007

Martini Masters

Groningen

Triplette

Zaterdag

25 augustus 2007

Kiek in de Pot

Bergen op Zoom

Doublette

Zondag

26 augustus 2007

Kiek in de Pot

Bergen op Zoom

Triplette

Zaterdag

1 september 2007

Boule d’Orange

Delft

Doublette

Zaterdag

8 september 2007

Batavia Petanque

Lelystad

Triplette

 

De toernooien op deze lijst zijn overgenomen van de lijsten van toernooien van categorie 2 uit voorgaande jaren en van de concept-toernooikalender van de Werkgroep Toernooikalender.

Verenigingen dienen vóór 1 juli 2006 aan te geven of deze toernooien op bovenstaande data doorgaan. Andere verenigingen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2006 een toernooi van categorie 2 aanvragen, alleen op data waarop geen toernooien van categorie 1 en categorie 2 zijn gepland. In beide gevallen dient te worden aangegeven of de status ”ranglijsttoernooi” wordt verlangd.

 

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Postbus 74

2685 ZH  POELDIJK

Tel. 0174 – 24 02 49

Fax. 0174 – 24 06 94

e–mail: INFO@NJBB.nl

website: www.njbb.nl

 

Het informatiebulletin verschijnt 12´ per jaar

Organen van de bond mogen teksten overnemen

 

Informatiebulletin

voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

 

26e jaargang, nr. 377 b

  TIME \@ "d MMMM yyyy" 17 april 2006

 

 

 

VAN HET BONDSBESTUUR

 

Leeftijdsgrenzen jeugdcategorieën

Het bondsbestuur heeft geconstateerd dat de in het Toernooireglement Petanque (TRP) beschreven leeftijdsgrenzen van de drie jeugdcategorieën niet aansluiten bij het Internationaal Spelreglement.

Dat leidt in de praktijk tot problemen. Daarom heeft het bondsbestuur besloten tot een correctie in zowel TRP (artikel 2.3) als in bijlage 6 (artikelen 2.3, 2.4 en 2.5.).

De formulering van deze artikelen wordt nu:

Toernooireglement Petanque (artikel 2.3):

Bij de jeugd worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden:

§      Junioren: dit zijn houders van een licentie die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 15, 16 of 17 jaar bereiken;

§      Aspiranten: dit zijn houders van een licentie die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 12, 13 of 14 jaar bereiken;

§      Pupillen: dit zijn houders van een licentie die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van ten hoogte 11 jaar hebben.

Bijlage 6 (nationaal jeugdkampioenschap):

Artikel 2.3: Bij de junioren wordt gespeeld door triplettes waarvan de oudste deelnemer in het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd van 15, 16 of 17 jaar bereikt.

Artikel 2.4: Bij de aspiranten wordt gespeeld door triplettes waarvan de oudste deelnemers in het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd van 12, 13 of 14 jaar bereikt.

Artikel 2.5: Bij de pupillen wordt gespeeld door triplettes waarvan de oudste deelnemer in het jaar waarin het kampioenschap wordt gehouden de leeftijd van ten hoogste 11 jaar heeft.

Dit besluit van het bondsbestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bondsvergadering d.d. 20 mei 2006 en wordt toegevoegd aan punt 11.2 van de agenda voor deze vergadering.

 

Scheidsrechter-2 en wedstrijdleider-2

Het is het bondsbestuur gebleken dat her in der in het land enige onduidelijkheid bestaat over de taken, de bevoegdheden en de inzetbaarheid van scheidsrechters en wedstrijdleiders van niveau 2 (SR-2 en WL-2). Na overleg met de betrokken commissies heeft het bondsbestuur ten aanzien van deze functionarissen het navolgende bepaald, waarbij het niveau 1 (stagiair) en niveau 5 (internationaal) buiten beschouwing zijn gebleven:

De SR-2 en de WL-2 zijn functionarissen, die alleen in functie kunnen zijn bij een toernooi van categorie 3. Indien een club beschikt over deze functionarissen zijn zij in functie bij een door hun club te houden toernooi van categorie 3 als dat van tevoren is aangegeven. Een SR-2 of een WL-2 kan aangeven dat hij functionaris wil zijn bij toernooien van categorie 3 van andere verenigingen. Als een vereniging wil beschikken over een SR-2 of een WL-2 van een andere vereniging kan die vereniging bij de afdelingscoördinator van de scheidsrechterscommissie een verzoek indienen voor de aanwijzing van een SR-2 van een andere club. Voor een WL-2 geldt dat dit verzoek moet worden ingediend bij de zonecoördinator van de wedstrijdcommissie. Een SR-2 en een WL-2 hebben in principe recht op de vergoedingen zoals beschreven in hoofdstuk E-II van de zogeheten Witte Map van de NJBB. Zij ontvangen eveneens het NJBB-Informatiebulletin, doch uitsluitend via elektronische weg.

Een SR-A en WL-A (straks na behalen van het certificaat SR-3 en WL-3) kunnen in functie zijn bij alle toernooien tot en met het niveau van een zone, ongeacht de soort categorie van het toernooi. Overigens kennen toernooien van categorie 2 geen zonaal niveau. In het geval van toernooien van categorie 1 worden zij aangewezen door respectievelijk de scheidsrechterscommissie en de wedstrijdcommissie.

Een SR-B en WL-B (straks na behalen van het brevet SR-4 en WL-4) kunnen in functie zijn bij alle toernooien. In het geval van toernooien van categorie 1 en categorie 2 worden zij aangewezen door respectievelijk de scheidsrechterscommissie en de wedstrijdcommissie.

 

Infobulletin nummer 365

Door een administratief misverstand is een fout ontstaan in de nummering van de NJBB-Informatiebuletins. Van nummer 374 d.d. 9 februari 2006 is doorgenummerd naar nummer 376 d.d. 3 maart 2006. Nummer 365 ontbreekt derhalve.

 

Website afdeling 13

De afdeling 13 beschikt sinds kort over een eigen website. Het adres is: www.afdeling13.nl.

 

Formulieren aanvraag toernooien

Op de website zijn de nieuwe aanvraagformulieren voor toernooien te downloaden. Belanghebbenden en betrokkenen wordt vriendelijk verzocht vanaf nu deze formulieren te gebruiken. Dit omdat de nieuwe  formulieren met ingang van de aangevraagde toernooien voor het seizoen 2006-2007 verplicht zullen worden.

Mocht u uw toernooi tevens op de site van de NJBB vermeld willen hebben kunt u dat het best doen  op een excel lijst volgens het format van de kalender zoals die nu is vermeld op de site.

 

 

VAN HET BONDSBUREAU

 

Toernooikalender

Op dit moment legt het bondsbureau de laatste hand aan de productie van een papieren toernooikalender. Dit omdat veel leden hier om hebben gevraagd. Deze kalender zal echter niet alle toernooien kunnen bevatten omdat niet alle toernooien zijn doorgezonden voor publicatie op de site.

Op de site kunt u altijd een up-to-date excelbestand uitdraaien.

Mocht u een papieren exemplaar willen ontvangen kunt u die aanvragen bij het bureau, de kosten zullen  € 2,00  zijn, exclusief verzendkosten.

 

Ecotaks

Nog twee weken en dan sluit de inschrijving voor vergoeding van de Ecotaks voor verenigingen. De laatste dag dat er kan worden ingediend is 5 mei 2006.

 

 

VAN DE COMMISSIE TOPSPORT

 

Benoeming

Het bondsbestuur heeft - op voordracht van de Commissie Topsport - de heer Sjèr Gense te Maastricht benoemd tot lid van deze commissie.

 

Van de opleidingscommissie

 

Geslaagden SR-2

Voor de proeve van bekwaamheid voor scheidsrechter 2 zijn op 15 maart 2005 te Breda, de volgende deelnemers geslaagd:

 

Voorl.  Naam                        Adres                          PcPlaats                        Tel

K.         Antonissen                 Nassaustraat 40            4891 ZZ Rijsbergen          076-5968292

Y.         Boksman-Maltha         Vuurdoorn 9                 4631 DH Hoogerheide     0164-615926

P.         Gouweleeuw               Siemenwei 51               4464 BX Goes                 0113-250308

W.       deGroot                      Kaardenstekerstraat 18  4813 LP Breda                076-5222187

A.         Hage                          Hoogewei 24                 4464 AL Goes                 0113-213968

J.         Heemskerk                 Vogelstraat 31               4845 PA Wagenberg       076-5933148

J.         Hof                            Zandstraat 207              4614 CE Bergen Op Zoom0164-257095

H.         Hoppenbrouwers         St. Bavostraat 82           4891 CK Rijsbergen         076-5962213

C.        deLaet                       Zwanenstrek 28             4844 SW Terheijden        076-5932697

J.         Lammens                   Witte Baan 21               4841 BX Prinsenbeek      076-5413186

C.        vanNieuwenhuizen      Twikkelstraat 7              4834 LL Breda                076-5656362

F.         deNijs                        Koolmees 26                 4822 PN Breda               076-5421900

P.         Onwijn                        Meent 233                    4817 NT Breda                076-5714583

P.         Paardekooper             Gastakker 78                4817 XD Breda               076-5873568

J.         Saarloos                    Rozenstraat 9               4613 AH Bergen Op Zoom0164-255869

G.A.C. Verbocht van Ham      Lindestraat 45               4731 CM Oudenbosch     0165-315563

H.         Wolffenbuttel              Villa Novastraat 5          4471 AM Wolphaartsdijk  0113-581844

J.C.P.J vanZundert                 Vinkstraat 17                4815 AT Breda                076-5713975

 

De opleidingscommissie feliciteert de geslaagden hartelijk en wenst hen een geslaagde loopbaan als scheidsrechter.

Wij vertrouwen erop dat zij een bijdrage zullen leveren aan de regelkennis en het spelplezier van velen.

 

Geslaagden WL- 2

Voor de proeve van bekwaamheid voor wedstrijdleider 2 zijn op 8 maart 2006, te Sittard, de volgende deelnemers geslaagd.

 

J.         Donker                       Vrieheidepark 99          6414JC Heerlen              045-5751000

J.         Verkoeyen-v Schendel Heerstraat Noord 126   6171CL Stein                  046-4337137

K.         Westerman                Lijstehof 17                   6181KD Elslo                  06-51223102

F.         Smits                         Dross. Banenstraat 1     6181EP Elslo                  046-4374420

T.         v.d. Werf                    Dr. Nollenstraat 6          6129GM Urmond             046-4331372

G.        Hageman                   Vlieguutruwe 13            6218BZ Maastricht           06-14164505BG Noordwoldeven8

G.        Luckerhof                   Longinastraat 45           6225AP Maastricht          06-42306119

R.         Michon                       Appollohof  153             6215XT Maastricht           06-53359284

W.B.    Schaap                      Huygenstraat 3             6132GR Sittard                046-4007341

T.         Heltzel      Ruys de Berenbrouckstraat 2           6136GC Sittard               06-22326692

P.         Dassen                      Lichtenbergstraat  22     6136CK Sittard                046-4522910

P.         Göbbels                     A Rodenbachstraat 35   6136HC Sittard                046-4522050

H.         Göbbels                     Overstraat 26                6131CN Munstergeleen    06-41854613

R.         Quack                        Kennedylaan 48            6245EN Eijsden               043-4092572

H.         Gossieau                    Elzenhoven 4                6225HM Maastricht          043-3622201

P.         Lonis                         Eikenhoven 35              6225GV Maastricht          043-3624379

 

De opleidingscommissie feliciteert de geslaagden hartelijk en wenst hen een geslaagde loopbaan als petanque wedstrijdleider. Wij vertrouwen erop dat zij een bijdrage zullen leveren aan de regelkennis en het spelplezier van velen.

  

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Postbus 74

2685 ZH  POELDIJK

Tel. 0174 – 24 02 49

Fax. 0174 – 24 06 94

e–mail: INFO@NJBB.nl

website: www.njbb.nl

 

Het informatiebulletin verschijnt 12´ per jaar

Organen van de bond mogen teksten overnemen

 

 

Informatiebulletin

voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

 

27e jaargang, nr. 376

   4 maart 2006

 

 

 

 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Notulen bondsvergadering november 2005

Als bijlage vindt u de notulen van de bonsvergadering van 19 november 2005

 

 

VAN HET BONDSBUREAU

 

Toernooiaanvragen

Van niet alle afdelingen zijn de toernooiaanvragen voor categorie 3 toernooien voor het seizoen 2006 binnen. Wij verzoeken de afdelingen de toernooien zo spoedig mogelijk in excelformaat aan te leveren zodat wij de toernooikalender 2006 kunnen gaan samenstellen.

 

Opzegging vereniging

De verenigingen ’t Twentse Ros en L’Avenir hebben te kennen gegeven het  lidmaatschap van de NJBB op te zeggen.

U kunt deze verenigingen uit uw bestand schrappen

 

 

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

 

Examen SR 2

Voor het examen petanque scheidsrechter 2 is op 22 januari 2006 te Noord-Scharwoude geslaagd:

 

Dhr. H Haringsma

Bazuinstraat 51

1443 JD Purmerend

tel. 0299-426171

 

 

 

 

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

 

 

 

Bondsbondsbestuur | Postbus 74 | 2685 ZH  Poeldijk | Arckelweg 30 | 2685 SN  Poeldijk

T: +31 (0)174.240249 | F: +31 (0)174.240694 | E: info@njbb.nl | www.njbb.nl Postbank 40.89.931 | KvK Haaglanden 40532123

  

Hoort bij:

Agendapunt 2

bondsvergadering

d.d. 20 mei 2006

 

 

Notulen van bondsvergadering d.d.19 november 2005

 

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet een ieder welkom. Speciaal de twee kandidaat-bondsbestuursleden, de heren M. Poel en B. Beukers.

 

1.1. Berichten van verhindering

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer A. van der Pol, kandidaat voor de financiële commissie, en van de heer P. Siemer, voorzitter van de commissie tuchtrechtspraak.

 

1.1            2. Vaststelling van verslag van bondsvergadering d.d. 21 mei 2005

Binnen de gestelde termijn zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. De voorzitter stelt voor om het verslag vast te stellen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

 

Besluit 1

De notulen van de bondsvergadering d.d. 13 mei 2005 worden vastgesteld.

 

3. Mededelingen

 

3.1. Mededelingen van het bondsbondsbestuur

De voorzitter is verheugd dat deze keer alle afdelingen de namen van de afgevaardigden vooraf hebben doorgegeven. De mededelingen van het bondsbondsbestuur staan vermeld in infobulletin 369a.

 

3.2. Overige mededelingen

De voorzitter memoreert het overlijden van oud-bondsbestuurslid Wil de Bont en vraagt om een ogenblik stilte om hem te gedenken.

De voorzitter deelt mee dat in deze vergadering de stemming niet zal plaatsvinden op volgorde van afdeling. Deze keer zal de directeur van het bondsbureau een nummer trekken. Met dit nummer zal de betreffende afdeling beginnen met de stemming.

 

4. Ingekomen stukken

Er is voor aanvang van de vergadering een overzicht uitgereikt van stukken die ter kennisgeving worden aangeboden en van stukken die toegevoegd worden aan de agenda.

Ter kennisgeving:   Herziening aantal stemmen per afdeling.

                            Instructie voor afdelingsafgevaardigden naar bondsvergadering. Deze zijn door de reglementencommissie op een rij gezet.

Diverse zaken van afdelingen:

Van Afdeling 07 met betrekking tot het Huis van de Sport. Dit wordt behandeld bij agendapunt 8.2. Verder een stuk met betrekking tot de begroting. Dit wordt behandeld bij agendapunt 9.4.

Van Afdeling 03 met betrekking tot de begroting. Dit wordt behandeld bij agendapunt 9.4.

Van Afdelingen 06 en 10 met betrekking tot de toernooikalender. Dit wordt een nieuw agendapunt 10.3.

Van punt 9 wijzigt de volgorde als volgt:

9.2 wordt 9.1;

9.3 wordt 9.2;

9.4 wordt 9.3;

9.1 wordt 9.4.


 

5. Vaststelling van agenda

De agenda wordt met de wijzigingen, zoals voorgesteld bij agendapunt 4, vastgesteld.

 

6. Vacatures

 

6.1. Bondsbondsbestuur

Afdeling 06 vindt het lastig om over de voordracht van personen te praten waar deze bij aanwezig zijn. Afdeling 06 is er voorstander van dat deze personen er niet bij zijn. De vergadering is het eens met de opmerking van afdeling 06. De voorzitter verzoekt beide kandidaten de zaal te verlaten.

Afdeling 06 vindt het moeilijk om op basis van één alinea tekst te oordelen over de capaciteiten van de kandidaten. Afdeling 06 vraagt zich af waarom in de voordracht van de heer Poel geen aandacht is geschonken aan de betrokkenheid van de heer Poel bij een bedrijf dat in- en verkoop regelt van boules en attributen in Nederland. Dit in verband met de belangenverstrengeling met de sponsor HD Sport. Afdeling 06 vraagt zich af waarom dat er niet bij heeft gestaan en of het bondsbestuur dit heeft gewogen en overwogen?

De voorzitter antwoordt dat de informatie over de kandidaten een wisselend karakter heeft gehad en dat ooit is besloten de puur relevante informatie van de kandidaten op te nemen. Een uitgebreidere CV is bij het bondsbondsbestuur bekend. Inzien van deze informatie kan altijd. Uiteraard is het bedrijf van de heer Poel aan de orde geweest bij zijn kandidaatstelling. HD Sport wilde graag de uitspraken hierover van de heer Poel horen. De heer Poel heeft toegezegd dat hij is gestopt met zijn bedrijf en alle mogelijke schijn van belangenverstrengeling zal vermijden. Het bondsbestuur ziet hier geen problemen in en de contacten met HD Sport zullen blijven zoals deze altijd zijn geweest. Ook zal door het bondsbestuur alle schijn, dat de heer Poel, nog zou zijn betrokken bij zijn bedrijf worden vermeden.

Het bondsbestuur is van mening dat de inbreng van de kandidaten als bondsbestuurslid belangrijk is en is ervan overtuigd dat de belangen van de NJBB door de kandidatuur niet in de waagschaal worden gesteld.

Afdeling 06 deelt mee dat in de afdelingsvergadering is gesteld dat er problemen zouden zijn tussen HD Sport en de voorgenomen kandidatuur. Zij is ermee bekend dat het bondsbestuur met de sponsor heeft gesproken en dat de afspraak is gemaakt dat er opnieuw over zal worden gesproken.

De voorzitter antwoordt dat het bondsbestuur inderdaad met de sponsor heeft gesproken. Het bondsbestuur, bestaande uit zeven personen, zal erover waken dat met deze kandidatuur de belangen van de NJBB met de sponsor worden veilig gesteld. Alle stemmingmakerij er omheen wordt door het bondsbestuur van de hand gewezen.

Afdeling 06 heeft van de sponsor gehoord dat er een voorbehoud is gemaakt met de betreffende kandidatuur.

Het bondsbestuur is niet van plan een goede kandidaat op te offeren aan een sponsor. Er kan op dit moment overigens niet worden aangewezen of er belangen op het spel staan; volgens het bondsbestuur is dat niet zo. Als afdeling 06 van de sponsor bepaalde informatie heeft gekregen die het tegendeel bewijzen is dat nieuw voor het bondsbestuur.

Wel heeft het bondsbestuur in eerdere gesprekken vernomen dat de sponsor niet gelukkig was met de kandidatuur in verband met een eerdere zakelijke relatie tussen HD Sport en de kandidaat, maar dat zij bereid zijn tot een gesprek waarin “openingen” kunnen worden gevonden. Het bondsbestuur kan op dit moment op geen enkel punt aanwijzen dat het belang van HD Sport zou worden geschaad door de kandidatuur van de heer Poel.

Afdeling 06 vindt het jammer dat de mogelijke belangenverstrengeling niet is vermeld in de kandidatuur, nu lijkt het erop dat er sprake kan zijn van een storende factor en het probleem lijkt niet opgelost.

De voorzitter is van mening dat er genoeg uitleg is geweest en stelt voor over te gaan tot stemming. Op een verzoek van afdeling 06 om de vergadering twee minuten te schorsen wordt door de voorzitter niet ingegaan.

Afdeling 07 heeft het nu gehoorde probleem niet in de afdeling kunnen bespreken en had het netter gevonden als deze problematiek bij de voordracht was vermeld. Zoals de afwikkeling van de voordracht in de informatieve sfeer is gegaan, is niet elegant.

De voorzitter vindt dat er zorgvuldig is omgegaan met de informatie die naar de afgevaardigden is gestuurd.

De voorzitter vraagt de vergadering of tot stemming kan worden overgaan en vraagt tevens of de vergadering instemt met het bindende karakter van de kandidaatstellingen. De vergadering gaat akkoord met de stemming en het bindende karakter van de kandidaatstellingen.

Het stembureau bestaat uit de heren Michon en Daatselaar onder voorzitterschap van de heer Bakker.

De heer Poel wordt met 78 stemmen voor en 16 stemmen tegen benoemd als lid van het bondsbestuur.

De heer Beukers wordt met 94 stemmen benoemd als lid van het bondsbestuur.

Door afwezigheid van afdeling 15 zijn er 94 stemmen in plaats van de vermelde 96 stemmen uitgebracht.

 

Besluit 2

De heren Poel en Beukers worden benoemd als lid van het bondsbestuur.

 

6.2. Financiële commissie

De benoeming van de heer A. van de Pol wordt in stemming gebracht. De heer Van der Pol wordt met 94 stemmen benoemd als lid van de Financiële Commissie.

 

Besluit 3

De heer Van der Pol wordt benoemd als lid van de Financiële Commissie.

 

7. Jaarplannen

 

7.1. Tussenrapportage Jaarplan voor 2005

Afdeling 06 vraagt of het mogelijk is de tussenrapportages van het jaarplan in hetzelfde format te schrijven als het jaarplan; dit leest gemakkelijker. De voorzitter vindt dit een goede suggestie.

 

Voornemen 1

De tussenrapportage in hetzelfde format schrijven als het jaarplan.

 

Afdeling 06 meent dat het Topsport Beleidsplan nog in een bondsvergadering moet worden vastgesteld. Dit is tot op heden niet gebeurd.

De voorzitter antwoordt dat de ontwikkelingen goed lopen en de stemming over de vaststelling in mei 2006 zal gebeuren.

 

Voornemen 2

Het Topsport Beleidsplan vaststellen in de bondsvergadering van mei 2006.

 

Afdeling 06 wil graag iets weten over het accommodatiebeleid. In de tussenrapportage van mei staat dat er twee subsidies zijn aangevraagd. Hoe staat het ermee?

De voorzitter antwoordt dat één aanvraag voor PVN is goedgekeurd. Op de aanvraag voor Mosa Petanca is negatief beslist. Hiertegen is bezwaar aangetekend. Op 10 oktober is hierover een zitting geweest. Tien weken na de zitting zal de uitslag hierover komen.

De tussenrapportage Jaarplan 2006 wordt hiermee vastgesteld.

 

Besluit 4

De tussenrapportage Jaarplan 2006 wordt vastgesteld.

 

7.2. Vaststelling van Jaarplan voor 2006

Afdeling 13 vraagt of de benaming Recreantencompetitie kan worden gewijzigd in Afdelingscompetitie. De benaming is niet goed en ligt niet prettig in het gehoor.

Het bondsbestuur gaat akkoord met de wijziging van Recreantencompetitie in Afdelingscompetitie.

 

Besluit 5

De naam Recreantencompetitie wordt gewijzigd in Afdelingscompetitie.

 

Afdeling 14 wil weten of de aansluiting bij Sportland Digitaal gratis is.

De penningmeester antwoordt dat aansluiting bij Sportland Digitaal niet gratis is. Sportland Digitaal verzorgt de uitgifte van de Nationale Sportpas. Hiervoor heeft Sportland Digitaal de gegevens nodig om deze sportpas te verstrekken. Zonder aansluiting bij Sportland Digitaal wordt geen sportpas verstrekt. De sportpas is wel gratis en wordt voor vier jaar verstrekt. De sportpas wordt gesponsord door de Nederlandse Spoorwegen.

Afdeling 14 is van mening dat de informatie over aansluiting bij het Huis van de Sport te summier is om nu al in een jaarplan te zetten. De voorzitter deelt mee dat dit onderwerp zal worden besproken bij agendapunt 8.2.

Afdeling 06 heeft gevraagd of het topsportbeleidplan op de agenda van 2006 kan worden opgenomen en moet dus worden toegevoegd aan het jaarplan 2006. Afdeling 06 vindt dat de tekst onder het hoofdstuk ‘Evenwichtig Sportbeleid’ in de komende uitgave wat uitgebreider zou moeten worden vermeld.

De voorzitter neemt de suggestie graag over.

 

Voornemen 3

Het Topsportbeleid opnemen in het jaarplan 2006 en het hoofdstuk Evenwichtig Sportbeleid uitgebreider in het Jaarplan 2006.

 

De voorzitter stelt voor om het jaarplan 2006 vast te stellen.

 

Besluit 6

Het jaarplan 2006 wordt vastgesteld.

 

8. Bondsstructuur

 

8.1. Correcties op grenzen van afdelingen

Afdeling 09 ziet graag als aanvulling op de geografische mogelijkheid tot de indeling van de grenzen het Noordzeekanaal.

Afdeling 04: Over de vereniging Nijkerk staat vermeld dat deze vereniging van 04 naar 06 is gegaan. Dit is niet juist. Nijkerk is altijd afdeling 06 geweest hoewel deze geografisch bij 04 hoort.

Afdeling 14 meldt dat het standpunt van haar vergadering is dat zij tegen de voorgestelde correcties van de grenzen van afdeling 14 zijn.

Reglementencommissie; De reglementencommissie heeft formeel bezwaar tegen de manier waarop het voorstel is geformuleerd. Er wordt nu gevraagd om de wijzigingen zo aan te brengen dat bepaalde verenigingen bij een andere afdeling gaan horen. De vergadering behoort echter de grenzen vast te stellen. Met dit voorstel is het de vergadering niet duidelijk waar de grens ligt. Een voorbeeld is de vereniging Bleiswijk die niet binnen de grenzen van afdeling 10 valt maar wel bij afdeling 10 is ondergebracht.

Afdeling 11/12 deelt mee dat dit niets heeft te maken met de grens. Het is een verzoek van de vereniging Bleiswijk zelf geweest om bij afdeling 10 te worden ingedeeld.

De vice-voorzitter antwoordt op de opmerking van de reglementencommissie dat de formulering inderdaad niet helemaal juist is. Het voorstel behelst niets meer dan te bepalen wat in de praktijk al zo is. Er ligt een verzoek bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een goed inzicht te krijgen van waar de grenzen nu eigenlijk liggen en hoe clubs zich daar binnen verhouden. Bovendien geven clubs vaak zelf aan bij welke afdeling ze willen horen. Plan is om de gehele geografische structuur aan te passen.

De reglementencommissie is van mening dat duidelijkheid moet worden geschapen over wat in de toekomst wordt gedaan, namelijk dat er grenzen moeten worden vastgesteld en niet dat er verenigingen moeten worden ingedeeld. Als er verenigingen moeten worden ingedeeld en de kaart van de VNG is er nog niet, dan is het agendapunt te vroeg geagendeerd.

Afdeling 14 geeft als advies dat het postcodegebied is ook een optie kan zijn voor de bepaling van de indeling.

De voorzitter meldt dat de indeling op dit moment in een tussenfase ligt en vraagt de vergadering of die akkoord gaat met het voorstel.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

 

Besluit 7

De vergadering gaat met het voorstel tot vaststelling van de afdelingsgrenzen akkoord.

 

8.2. Toetreding tot Huis van de Sport

Afdeling 07 heeft een amendement ingediend omdat afdeling 07 bij sommige voorstellen over de financiële gevolgen een vraagteken heeft. Zover uit de stukken kan worden nagegaan, is er nog geen exact onderzoek naar de financiële gevolgen gedaan zowel wat de verhuizing betreft als die voor het personeel. Afdeling 07 stelt voor eerst een onderzoek te doen en af te ronden en dan pas een beslissing te nemen. Afdeling 07 heeft de indruk dat nu de zaken worden omgedraaid door eerst te beslissen en dan pas te bekijken of het financieel mogelijk is.

Afdeling 09 staat achter het voorstel voor aansluiting bij het Huis van de Sport maar wil eerst een goede onderbouwing. Afdeling 09 is van mening dat wel kan worden gestemd over de aansluiting maar wil het onderdeel personele kosten eerst terugkoppelen naar de afdelingsvergadering. Afdeling 09 ziet de definitieve beslissing met betrekking tot het personeel graag verschoven naar de vergadering van mei. Het maximale genoemde bedrag van € 194.000 is niet in verhouding met de begroting. Afdeling 09 wenst een nette afhandeling voor het personeel.

Afdeling 14 maakt zich zorgen over de kosten voor het personeel. De contributie kan de kosten niet dekken. Afdeling 14 adviseert om ook eens goed naar de rechtsvorm te kijken, want wat gebeurt er als de andere bonden in het Huis van de Sport failliet gaan.

De vice-voorzitter antwoordt dat de € 194.000 de eventuele kosten zijn als de vergadering zou besluiten te kiezen voor anticipatie op de zogeheten kantonrechtersformule. Het gaat dan om het maximale bedrag. Met het personeel zal sociaal worden omgegaan. Zo zal, als personeelsleden voor een andere baan kiezen en het aanvangsalaris ligt lager dit het eerste jaar zal worden aangevuld.

De penningmeester legt uit dat in het overzicht op pagina 3 nog een verschil zit van € 200. Hierop zal nog een wijziging plaatsvinden; nl. bij huisvesting staat € 9.500, dat moet zijn € 9.300. Dat betekent dat het verschil dan € 2.500 is. Als dan beide kolommen worden opgeteld, komen deze beide op € 61.200 waarmee het verschil is opgelost.

De post € 11.400 van de catering is een stelpost en is bedoeld om beide kostenopstellingen in evenwicht te krijgen. Hierop wordt een kostenbesparing verwacht van 50 procent, waardoor de totale kosten tussen € 5.000 en € 6000 lager kunnen uitvallen.

Het aandeel in de Commanditaire Vennootschap zal voor de NJBB komen op een eenmalige bijdrage van € 2.000 hetgeen is gerelateerd aan het aantal te huren vierkante meters.

Andere bonden zullen meer betalen. Resultaten en verliezen zullen naar rato over de deelnemende bonden worden verdeeld, wat een gevolg is van deelname in een commanditaire vennootschap.

Afdeling 09 is van mening dat een commanditaire vennootschap niet hoofdelijk aansprakelijk kan zijn, in elk geval niet hoger dan het ingebrachte kapitaal.

De penningmeester stelt, uit naam van het bondsbestuur, voor in de jaarrekening van 2005 een voorziening op te nemen van maximaal € 30.000 in verband met de verhuizing. Als het bedrag niet geheel wordt gebruikt, zal de voorziening weer vrijvallen en worden teruggeboekt naar de algemene middelen.

Afdeling 09 wil weten waarop het bedrag is gebaseerd. Het bedrag staat niet in verhouding met het oorspronkelijke bedrag en de kosten die eventueel voor de personeelsleden moeten worden gemaakt als die niet meegaan.

Afdeling 10 meldt dat de komende reiskosten ten gevolge van de verhuizing bij de begroting horen maar ziet deze kosten niet in de begroting terug.

De vice-voorzitter antwoordt dat het personeel dat meegaat een vergoeding krijgt op basis van 2e klas openbaar vervoer. De reiskosten zullen in drie jaar worden afgebouwd.

Afdeling 10 vindt dat het dan wel een post is die in de begroting moet worden opgenomen.

De penningmeester stelt dat als de bondsvergadering besluit de € 30.000 aan voorziening op te nemen er dan verder kan worden gegaan met de inventarisatie met betrekking tot het personeel. Als één van de vier personeelsleden niet meegaat, zal die € 30.000 niet nodig zijn.

Afdeling 09 stelt dat ook als iedereen meegaat die € 30.000 nodig zal zijn.

De penningmeester antwoordt dat dit juist is maar dat de € 30.000 een voorziening is ten laste van 2005.

De voorzitter is van mening dat, gelet op de cijfers en de ontwikkelingen, een maximale voorziening van € 30.000 verantwoord is. Het bondsbestuur gaat ervan uit dat de mens het werk volgt en wil de verhuizing niet laten afhangen op het al dan niet meegaan van het personeel. De afhandeling zal in elk geval menselijk worden gehouden.

Afdeling 07 wil weten in hoeverre er al met het personeel is gesproken over de verhuizing om zodoende de kosten vast te kunnen stellen.

De vice-voorzitter antwoordt dat het personeel nog geen beslissing heeft genomen en zijn beslissing wil laten afhangen van het besluit van de bondsvergadering. Eén personeelslid heeft te kennen gegeven niet mee te willen en van één personeelslid is het nog onzeker. Spreker is van mening dat het besluit niet alleen moet worden genomen op basis van de kosten maar ook op wat het in de loop van de tijd zal opleveren, te denken valt dan aan inhoudelijke en kwalitatieve zaken.

Afdeling 07 vindt dat er te veel schattingen zijn en dat het moeilijk is om een beslissing te nemen op niet duidelijke uitspraken. Als al duidelijk is dat er waarschijnlijk drie personeelsleden meegaan, dan moeten toch ook de kosten daarvan kunnen worden berekend. De marge tussen € 10.000 en € 194.000 is te groot en onduidelijk.

De vice-voorzitter antwoordt dat de grootte van het bedrag afhangt van het besluit van de bondsvergadering. Als de bondsvergadering kiest voor gebruikmaking van de zogeheten kantonrechtersformule dan zal het bedrag kunnen oplopen tot € 194.000. Kiest de bondsvergadering hier niet voor, dan is dat bedrag niet meer aan de orde.

De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming over verhuizing naar het Huis van de Sport.

Alle afdelingen, behalve afdeling 14, stemmen voor deelname in het Huis van de Sport.

Met 84 stemmen voor en 10 stemmen tegen wordt gekozen voor het voorstel voor deelname in het Huis van de Sport.

 

Besluit 8

Besloten wordt om deel te nemen in het Huis van de Sport.

 

Daarna stelt de voorzitter voor om te stemmen voor deelname in de Commanditaire Vennootschap.

Er wordt gestemd over deelname in de Commanditaire Vennootschap.

Alle afdelingen, behalve afdeling 14, stemmen voor deelname in de Commanditaire Vennootschap.

Met 84 stemmen voor en 10 stemmen tegen stemt de vergadering voor deelname in de Commanditaire Vennootschap.

 

Besluit 9

Besloten wordt om deel te nemen in de Commanditaire Vennootschap.

 

De voorzitter brengt de voorziening van € 30.000 in stemming.

De afdelingen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11/12, 13 en 16 stemmen voor.

De afdeling 6 en 7 onthouden zich van stemming.

Afdeling 14 stemt tegen.

Met 63 stemmen voor, 21 onthoudingen en 10 stemmen tegen wordt de voorziening van € 30.000 goedgekeurd.

 

Besluit 10

Besloten wordt tot een voorziening van € 30.000 ten behoeve van de verhuizing naar het Huis van de Sport.

 

De voorzitter spreekt van een historische beslissing om het bondsbureau te verplaatsen naar Nieuwegein en verzekert de vergadering dat er heel zorgvuldig is gekeken naar het voorstel. Hij is ervan overtuigd dat er een goed voorstel is neergelegd.

 

8.3. Toetreding tot Stichting Instituut voor Sportrechtspraak

Afdeling 09 wil weten of met toetreding tot de Stichting Instituut voor Sportrechtspraak de statuten ook moeten worden veranderd. Als dit zo is kan er dan toch een besluit worden genomen? Moet er dan niet eerst over de statuten worden gestemd?

De secretaris antwoordt dat er op dit moment een voorstel tot statutenwijziging ligt, maar het bondsbestuur heeft eerst graag een principe-besluit. Als dit positief is en er daadwerkelijk toetreding plaatsvindt, zullen de statuten worden gewijzigd. Er is overigens geen inschrijftermijn, op elk gewenst moment kan worden toegetreden.

De voorzitter gaat tot stemming over voor toetreding tot de Stichting.

Afdeling 14 onthoudt zich van stemming; verder stemmen alle afdelingen voor toetreding tot de Stichting Instituut voor Sportrechtspraak.

 

Besluit 11

Het voorstel tot toetreding tot de Stichting Instituut voor Sportrechtspraak wordt aangenomen.

 

9. Financiën

 

9.1. Vaststelling van verenigingscontributie voor 2006

Het voorstel om de verenigingscontributie 2006 vast te stellen op:

a. Verenigingen tot en met 25 leden € 100;

b. Verengingen met meer dan 25 leden € 142;

c. In het jaar van aanmelding € 0;

wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

 

Besluit 12

Het voorstel voor vaststelling van de verenigingscontributie voor het haar 2006 wordt goedgekeurd.

 

9.2. Vaststelling van afdracht aan afdelingen voor 2006

Afdeling 06 heeft de afdrachten van 2005 vergeleken met het voorstel voor 2006 en is tot de conclusie gekomen dat de afdelingsinkomsten 15 procent teruglopen bij hetzelfde aantal deelnemers aan de nationale competitie. De afdeling vindt dit geen goed plan. Zij wil een correctie in procenten of in een afdracht.

De penningmeester antwoordt dat er een schatting is gemaakt op basis van de nieuwe licentiestructuur hetgeen zeer moeilijk was.

Afdeling 06 heeft de volgende berekening gemaakt. De basis is 17.850 licenties waarvan 7.500 R-licentiehouders, 1.500 W-licentiehouders, 300 Jeugdlicenties en 900 tripletten in de NC. Als dat wordt vergeleken met 2005 is er een gat van € 7.000 dat nu door de afdelingen gezamenlijk gaat worden betaald.

De penningmeester geeft aan dat er veel berekeningen zijn gemaakt en elke nieuwe berekening geeft weer een nieuwe berekening van minnen en plussen. Eerder is aan de orde geweest dat, mocht een afdeling niet rondkomen, aanvullende acties mogelijk zijn.

Afdeling 06 is van mening dat de afdracht aan de afdeling nooit een sluitpost mag zijn. De afdelingen hebben de verantwoording gekregen om een nieuwe competitie te gaan organiseren. Het ondernemingsrisico wordt nu volledig bij de afdelingen gelegd. Een grotere deelname aan de AfdelingsCompetitie, die het bondsbestuur voorziet, is nog lang niet zeker.

Afdeling 09 heeft dezelfde opmerkingen als afdeling 06. Afdeling 09 gebruikt de inkomsten van de competitie niet als inkomstenbron maar gebruikt deze volledig voor de organisatie van de competitie. Waarschijnlijk moeten nu de reserves van de afdeling worden aangesproken. Een verhoging van de afdracht behoort waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden in verband met een dekkingsprobleem. Afdeling 09 stelt daarom voor om achteraf de bijdrage vast te stellen aan de hand van het aantal leden.

De penningmeester antwoordt dat er ook variatie kan komen maar wil eerst stemmen over dit voorstel. Aan de hand van de resultaten kan volgend jaar alles opnieuw worden bekeken en kan worden besloten of de afdrachten worden bijgesteld.

De voorzitter brengt de vaststelling van de afdracht aan de afdelingen in stemming met als aanvulling dat dit een proefjaar is en achteraf een correctie wordt toegepast als blijkt dat het proefjaar nadelig uitpakt.

Alle afdelingen stemmen voor de vaststelling van de afdracht aan de afdelingen.

Met 94 stemmen voor wordt het voorstel goedgekeurd.

 

Besluit 13

De vergadering gaat akkoord met het voorstel vaststelling afdracht aan de afdelingen.

 

9.3. Vaststelling van NC inschrijfgeld op afdelingsniveau voor 2006

Afdeling 14 zou graag het deelnametarief aan de AfdelingsCompetitie zelf willen vaststellen, ook om deelname aan deze competitie aantrekkelijker te maken.

Afdeling 11/12 stelt ook voor het deelnamebedrag aan de AfdelingsCompetitie zelf vast te stellen.

Afdeling 09 heeft daar dezelfde ideeën over en stelt voor het bedrag tot een maximum vast te stellen.

Het bondsbestuur overlegt tijdens de vergadering over dit voorstel. De vice-voorzitter deelt mee dat het niet eerlijk is als de ene afdeling bijvoorbeeld € 10 vraagt en een andere afdeling veel meer of zelfs minder. Het bondsbestuur houdt vast aan het voorstel het bedrag voor elke afdeling hetzelfde te houden.

Afdeling 09 is van mening dat er geen concurrentie zal zijn tussen de afdelingen zelf.

Afdeling 07 denkt dat vrijgeven van de deelname niet goed is. Het eventuele tekort aan inkomsten bij de afdeling mag nooit verhaald worden door verhoging van deelnamekosten aan de AfdelingsCompetitie.

De voorzitter brengt de vaststelling van het inschrijfgeld in stemming.

De afdelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, stemmen voor het voorstel tot vaststelling.

Afdeling 9, 11/12 en 14 stemmen tegen het voorstel.

Met 69 stemmen voor en 25 stemmen tegen wordt het voorstel aangenomen.

 

Besluit 14

De vergadering gaat akkoord met de vaststelling van NC-inschrijfgeld op afdelingsniveau.

 

Afdeling 14 voegt er nog aan toe dat de afdeling zich toch nog zal buigen over de vaststelling van dit bedrag.

 

9.4. Vaststelling van begroting voor 2006

Afdeling 07 vraagt waarom er geen prognose is gemaakt voor 2008.

De penningmeester antwoordt dat de prognose over 2007 al een service is. Een prognose maken over 2008 is nog te onzeker.

Afdeling 07 meldt dat in het boekjaar 2004 een reservering is gemaakt waarvoor een extra bijdrage werd gevraagd, hierdoor ontstond een negatieve reservering in 2004. Deze reservering valt uiteen in twee delen. Eén deel is naar 2005 gegaan en één deel naar 2006 waardoor deze nu positief zijn, is hiermee een mogelijk tekort opgepoetst

De penningmeester antwoordt dat er in 2004 een last was die weer als baat ten goede komt van 2005 en 2006. Dit is een besluit geweest van de bondsvergadering.

De voorzitter deelt mee dat dit besluit is genomen door de verdwijning van de rijkssubsidie.

Afdeling 07 is van mening dat in de begroting van 2006 de kosten van het Huis van de Sport worden gemist.

De penningmeester antwoordt dat er nu € 30.000 bijkomt als voorziening. In 2006 zal er meer zicht zijn op de werkelijke kosten.

Afdeling 07 vraagt of dit dan tijdens het kalenderjaar zal worden aangepast.

De penningmeester antwoordt hier positief op.

Afdeling 07 vraagt wat de verdeling is tussen topsport en andere sporten; dit geeft een vreemd beeld en is niet duidelijk. Is de begroting gebaseerd op het aantal personen en wat is uiteindelijk het hoofddoel van deze post?

De penningmeester stelt dat de post van € 39.000 is ontstaan door minder inkomsten op deze post, daar tegenover staat dat er op andere posten een overschot is.

De voorzitter is van mening dat posten niet naar het aantal personen mogen worden gerekend. De bond is op dit moment in een stijgende lijn als wordt bekeken hoe er op dit moment met topsport wordt omgegaan. Topsport is een wezenlijk onderdeel van het totale pakket binnen de bond.

Afdeling 07 stelt dat binnen de afdeling het gevoel leeft dat binnen de bond meer de nadruk wordt gelegd op de topsport dan op recreatiespelers.

De voorzitter vindt het jammer dat de afdeling dit gevoel heeft, maar dat hij dat niet kan wegpraten. Het is niet de instelling van het bondsbestuur.

Afdeling 01 vraagt of de verliezen ten laste komen van de reserve. Komt er bij een tegenvallende begroting een aangepaste begroting in de vergadering van mei 2006? Tevens wil afdeling 01 weten of de voorzieningen/reserves groot genoeg zijn. Afdeling 01 zou graag zien dat er een dekkingsvoorstel komt indien de reserve door tegenvallende resultaten moeten worden aangesproken.

De penningmeester antwoordt dat in de begroting 2006 een negatief resultaat zit van € 17.000 door de verhuizing. Verwacht wordt dat deze uitgaven door lagere kosten wordt terugverdiend. Als dit uitblijft dan is dat een probleem. De tijd zal het moeten leren. Tevens meldt de penningmeester dat er sinds juli wordt gewerkt aan een sportmarketingplan, waarmee wordt gehoopt op een stijging van het aantal licentiehouders. Hoe meer licentiehouders des te hoger is de bijdrage van NOC*NSF aan de NJBB. Tevens is het bondsbestuur van plan een controle uit te voeren op het aantal leden per vereniging.

De voorzitter stelt voor te stemmen over de vaststelling van de begroting.

Alle afdelingen, behalve afdeling 07 stemmen voor de v aststelling van de begroting.

Met 85 stemmen voor en 9 stemmen tegen wordt de begroting vastgesteld.

 

Besluit 15

De vergadering gaat akkoord met het de vaststelling van de begroting 2006.

 

10. Reglementen

 

10.1. Vaststelling van Bijlage 10 bij Toernooireglement Petanque (NK Tireren)

Afdeling 09 stelt voor om bij punt 4.3, bij de volgende ronde opnieuw te laten loten.

Het voorstel van afdeling 09 wordt bij acclamatie goedgekeurd,

De bijlage tireren wordt, inclusief het amendement van afdeling 09, bij acclamatie goedgekeurd.

 

Besluit 16

De vergadering stelt bijlage 10 bij het Toernooireglement Petanque vast.

 

Afdeling 06 vindt wel dat er veel inspanning moet worden gedaan voor de organisatie van een kampioenschap met deelname van ca. 30 personen + aanschaf van het materiaal. Dit staat niet op de begroting van 2006. Afdeling 06 stelt daarom voor het kampioenschap voorlopig niet te organiseren. Dit heeft meer te maken met de inzet van personeel als met de kosten die niet zijn begroot.

De vice-voorzitter antwoordt dat het bondsbestuur van mening is wel tot de organisatie ervan over te gaan in 2007. Het jaar 2007 moet dus blijk geven of de organisatie al dan niet goed is gegaan en of de kosten ervan niet te hoog zijn.

De reglementencommissie wil er voor alle duidelijkheid op wijzen dat, wat klein en schuin gedrukt staat in de tekst een toelichting is. Deze alinea’s verdwijnen in de definitieve reglementen.

 

10.2. Vaststelling van Bijlage 12 bij Toernooireglement Petanque (ranglijsttoernooien)

Afdeling 09 heeft een opmerking bij punt 7.5. Hierin staat dat na elk ranglijsttoernooi de nieuwe positie op de ranglijst voor iedere licentiehouder wordt bepaald door het vorige totaal aantal punten met 10 procent te verminderen. Afdeling 07 is van mening dat hierdoor iemand die in het begin meer toernooien wint, wordt benadeeld ten opzichte van iemand die later wint. Oplossing zou zijn de 10 procent-regeling eruit of de jaarprijs afschaffen.

De reglementencommissie stelt dat de ontwikkeling van de speler moet worden meegenomen. De meest recente resultaten tellen zwaarder mee dan de resultaten van langer geleden. De ranglijst is eigenlijk een meetinstrument om te bepalen hoe goed iemand recent is en niet wat iemand lang geleden heeft gepresteerd. In de vorige telling vielen de punten na een jaar helemaal weg, met dit systeem gaat het geleidelijker.

Afdeling 09 meldt dat als iemand de oneven wedstrijden wint en een ander iemand de even wedstrijden van beiden de prestatie het gehele jaar hetzelfde is, maar het puntenaantal is niet hetzelfde.

De voorzitter vraagt of afdeling 09 een alternatief heeft. Dit is niet het geval.

Afdeling 02 vraagt waarom de ranglijsttoernooien nu toch weer alleen voor W-spelers toegankelijk zijn. Dit heeft in het verleden toch niet gewerkt.

Afdeling 06 vindt dat de ranglijsttoernooien de afgelopen jaren niet goed en gemakkelijk liepen en dat daarom het reglement een jaar lang buiten spel is gezet. Afdeling 06 stelt voor het reglement dit jaar te gebruiken om te ontwikkelen en nu nog niet vast te stellen.

De vice-voorzitter antwoordt dat voor de W-licentie bewust is gekozen omdat de ranglijsttoernooien hoogstaande classificatietoernooi zijn. In de nieuwe NC-opzet tellen de NC en de beker niet meer mee voor classificatie. Een vereniging kan altijd op dezelfde dag naast het ranglijsttoernooi een toernooi organiseren voor R-licentiehouders. Op dit moment zijn er nog geen ranglijsttoernooien aangevraagd. Wel hebben enige verenigingen een toernooi van categorie 2 aangevraagd. Er zullen verenigingen worden benaderd om hun toernooi aan te melden als ranglijsttoernooi, wel op grond van het nieuwe reglement. De toernooien die in het infobulletin 370 zijn vermeld zijn alle toernooien van categorie 2.

Afdeling 06 waarschuwt ervoor dat het aantal verenigingen dat zal ingaan op de vraag het toernooi om te zetten naar een ranglijsttoernooi nogal zal tegenvallen.

Het reglement wordt in stemming gebracht.

Afdelingen 4, 5, 10, 14, 16, stemmen voor. Afdelingen 2, 3, 6, 13, stemmen tegen.

Afdeling 1, 7, 9, 11/12, onthouden zich van stemmen. Resultaat van de stemming is 38 stemmen voor, 28 stemmen tegen en 28 onthoudingen.

Aan de reglementencommissie wordt gevraagd hoe er moet worden omgegaan met onthouden stemmen. De statuten zeggen dat het bij stemming gaat om de geldig uitgebrachte stemmen. Onthouding betekent dus dat er niet is gestemd is.

De voorzitter stelt dat hiermee dat het voorstel is aangenomen.

Afdeling 03 is het niet eens met het voorstel omdat men ervan was uitgegaan dat onthouding een blanco stem inhield.

De reglementencommissie stelt voor om tot herstemming over te gaan:

Afdelingen 1 en 11/12 stemmen blanco;

Afdelingen 2, 3, 6 en 13 stemmen tegen;

Afdelingen 4, 5, 10, 14 en 16 stemmen voor;

Afdelingen 7 en 9, onthouden zich van stemming.

Het resultaat is nu:

38 stemmen voor, 28 stemmen tegen, 18 onthoudingen en 10 stemmen blanco.

Het voorstel wordt verworpen omdat er geen meerheid van stemmen is.

Afdeling 06 vraagt of er nu, nu er geen nieuw reglement is, er op het oude reglement wordt doorgegaan met de organisatie van de ranglijsttoernooien.

De reglementencommissie verklaart dat er een bijlage 12 enige jaren geleden is aangenomen. Deze bijlage behoorde bij het oude rompreglement en dat is vervallen. Alles wat in deze bijlage 12 stond en dat strijdig is met het nieuwe rompreglement is ongeldig. Verder heeft de bondsvergadering besloten dat de gehele bijlage 12 niet wordt toegepast. Het bondsbondsbestuur heeft nu het recht om ranglijsttoernooien te laten organiseren, maar is minder gebonden aan een reglement.

De voorzitter antwoordt dat het bondsbestuur zich zal beraden wat het met ranglijsttoernooien gaat doen.

 

Voornemen 4

Het bondsbondsbestuur zal zich beraden wat het met ranglijsttoernooien gaat doen.

 

10.3. Ingelast agendapunt, de toernooikalender.

Het bondsbestuur is blij met het initiatief om te komen tot “vrije” dagen tussen de periode 1 april en 1 oktober.

Er is een voorstel gekomen van de afdelingen 06 en 10 om het initiatief de toernooikalender aan te passen aan te nemen. Het bondsbestuur is van mening dat dit niet kan zonder enige vorm van discussie. Die moet er wel komen met name over de consequenties om toernooien te elimineren die van belang zijn voor de uitslag voor de selectie. Het bondsbestuur stelt voor een werkgroep samen te stellen met vertegenwoordiger(s) uit het Bondsbestuur, de Reglementencommissie, de Commissie Topsport, Wedstrijdcommissie, Spelersraad en twee initiatiefnemers om het bondsbestuur te voorzien van ideeën en suggesties opdat voor de bondsvergadering van mei 2006 met een voorstel kan worden gekomen.

Afdeling 03 stelt dat de spelersraad was uitgenodigd maar dat deze niet in de werkgroep hoeft. In hun plaats kan iemand worden uitgenodigd in de werkgroep die belang heeft in de samenstelling van de toernooikalender.

De vice-voorzitter is van mening dat juist alle betreffende organen binnen de bond plus de initiatiefnemers in de werkgroep horen.

Afdeling 11/12 deelt mee dat zij in geen enkele genoemde commissie zit maar toch mee wil doen. Hoe moet dat dan?

De vice-voorzitter antwoordt dat het bondsbondsbestuur de eerder voorgestelde samenstelling zal handhaven.

Afdeling 03 wil weten wat het verschil is om een selectie te bepalen die gaat over meerdaagse toernooien of ééndaagse.

De vice-voorzitter antwoordt dat meerdaagse toernooien doorgaans zware toernooien zijn en dat de selectiecriteria daarop moeten worden gebaseerd.

Afdeling 01 wil weten wat de opdracht is voor de werkgroep.

De voorzitter antwoordt dat er in het voorstel om de toernooikalender aan te passen goede elementen zitten maar om de kalender zonder meer aan te passen is een beetje kort door de bocht. De werkgroep zal serieus met ideeën en suggesties aan de slag gaan en nagaan of er geen nadelige gevolgen zijn voor zaken waar de bond op dit moment mee bezig is.

Afdeling 03 vindt juist dat de huidige kalender ongelukkig in elkaar zit. Zo wordt het doublettekampioenschap gespeeld op de dag dat het wereldkampioenschap wordt gehouden.

De voorzitter wil dit punt nu niet ter discussie stellen.

Afdeling 06 kan zich vinden in de instelling van een werkgroep vooral omdat er een deadline is gesteld tot de mei-vergadering van 2006.

De voorzitter vraagt of het voorstel om een werkgroep in te stellen in stemming moet worden gebracht.

De vergadering vindt dit niet nodig, waarmee het voorstel de instelling van een werkgroep is aangenomen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bondsbondsbestuur om, afwijkend van het toernooireglement, de publicatie van de toernooien van categorie 1 in het jaar 2007, te doen na de bondsvergadering van mei 2006.

 

Besluit 17

Instelling van werkgroep om wijziging toernooikalender voor te bereiden.

 

11. Rondvraag

 

11.1. Afdelingsafgevaardigden

Afdeling 02 meldt dat in het scheidsrechtersoverleg de vrijwilligersbijdrage aan de orde is geweest. De vrije voet van de vrijwilligersbijdrage is verhoogd. Is het nu zo dat ook de scheidsrechtersvergoeding wordt verhoogd? Verder zijn rond twee 2 jaar geleden de maten voor de scheidsrechterskleding opgegeven, deze zijn inmiddels twee maten te klein geworden.

Afdeling 07 meldt dat er een veteranentoernooi niet is doorgegaan wegens te weinig deelname. Daarnaast heeft zij vernomen dat er teams wegens leeftijd zijn afgewezen. Deze persoon zou in het jaar van deelname 55 jaar worden.

De penningmeester antwoordt dat over het uurloon van de scheidsrechter is gediscussieerd binnen het bondsbondsbestuur en dat het uurloon aan het einde van het jaar wordt vastgesteld.

Wat de kleding betreft is er gekozen uit twee offertes. De vice-voorzitter doet de toezegging dat voor 1 april alle functionarissen kleding hebben.

Wat de leeftijd betreft: Men moet in het jaar van deelname 55 jaar zijn. In 2004 hadden zich voor het NK veteranen elf teams aangemeld. In 2005 zeven teams hetgeen absoluut onvoldoende is om een NK te organiseren. Het bondsbestuur overweegt of het toernooi niet moet worden opgeheven of kan worden geïntegreerd in het Camé-toernooi waar de minimumleeftijd 50 jaar is, dit in de hoop dat er dan meer teams meedoen.

 

11.2. Commissievertegenwoordigers

De commissievertegenwoordigers maken geen gebruik van de rondvraag.

 

11.3 Bondsbestuur

De penningmeester memoreert aan de instelling van een spreekuur waarvan voor de meivergadering geen gebruik is gemaakt. Voor deze vergadering had de heer Michon van afdeling 16 zich aangemeld om een vraag te stellen. Hij had dus de primeur en krijgt daarvoor door de penningmeester een fles Beaujolais Primeur aangeboden.

 

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.

 

Middagdeel bondsvergadering: Presentatie door opleidingscommissie van NJBB

 

De presentatie bestaat uit 3 onderwerpen

1.               Wat heeft de commissie tot dit moment gedaan?

2.               Waar is de commissie op dit moment mee bezig?

3.               Hoe gaat de commissie verder?

 

De commissie bestaat uit vier personen: Ben Kuipers (tevens voorzitter van de wedstrijdcommissie), Jan de Lange (sociale vaardigheden/bondsbestuurskader), Franz Wiese (secretaris ad interim/ petanquetrainer) en Rob Hulst (voorzitter en scheidsrechtersdeel).

 

Wat heeft de commissie tot dit moment gedaan?

Belangrijke wijziging in de opleiding is het competentie gericht werken, d.w.z. dat moet worden bewezen dat wat eens is geleerd nog steeds wordt beheerst, de zogeheten competentievaardigheden.

Tevens wordt de nadruk gelegd op de beroepspraktijkvorming; er wordt in de praktijk les gegeven. Aan het einde van de cursus wordt een proeve van bekwaamheid afgenomen.

Men gaat werken met een leercoach, het heet geen docent meer.

Waarom gaat de NJBB de opleidingen veranderen? De NJBB is verplicht mee te gaan in de nieuwe trend van NOC*NSF en het ministerie van welzijn en sport.

De bestaande opleidingen A-, B- en C-niveau zijn voor een deel omgezet naar de NOC*NSF-normen zijnde niveau 1 t/m 5. Niveau 2 komt overeen met een verenigingsscheidsrechter of wedstrijdleider. Opleiding A is te vergelijken met het nieuwe niveau 3. Dit betekent niet dat iedereen die een A-opleiding heeft gevolgd nu automatisch een niveau 3-certificaat kan krijgen. Hiervoor moet een proeve van bekwaamheid worden afgelegd; niemand gaat automatisch over. Niveau 4 is een landelijk niveau (de vroegere B-gediplomeerden). Niveau 5 is internationaal niveau.

NOC*NSF gaat uit van het beroepscompetentie-profiel. Dit is iemand die in een functie zit en die daarin volgroeid is. (jarenlange ervaring). De NJBB leidt op tot een kwalificatie niveau (iemand die na een opleiding direct de praktijk in gaat en nog geen ervaring heeft).

Niveau 2 heeft drie leertrajecten waarvoor opdrachten worden gegeven die thuis worden uitgewerkt:

1. begeleiding van wedstrijden;

2. stimulering van sportieve sfeer;

3. administratie (afhandeling van formaliteiten);

gevolgd door de proeve van bekwaamheid per leertraject, die zoveel mogelijk in de praktijk wordt gedaan, indien geslaagd dan heeft men een niveau 2-certificaat.

 

Waar is de commissie op dit moment mee bezig?

Op dit moment loopt de opleiding voor scheidsrechter in afdeling 07 en voor wedstrijdleider in afdeling 02. Planning is de volgende groep voor wedstrijdleider naar Heerlen en voor scheidsrechter naar Breda. Elke opleiding wordt door twee personen gegeven. De commissie die uit vier personen bestaat, heeft dus weinig mogelijkheden om snel de benodigde opleidingen te kunnen geven. Er is veel vraag naar de opleiding. De opleiding loopt vier maanden maar bestaan slechts uit vier bijeenkomsten. Hier ligt veel tijd tussen die moet worden besteed aan huiswerk.

 

Hoe gaat de commissie verder?

Met de huidige bezetting doorgaan is lastig gezien de tijd die er rest om genoeg wedstrijdleiders en scheidsrechter op te leiden, namelijk twee jaar.

Er is een achterstand in de opleiding van leercoaches. Mogelijkheid is om meer leercoaches op te leiden hetgeen meer continuïteit oplevert, maar waar weer een opleiding voor nodig is. Commissievoorzitter Hulst maakt van de gelegenheid gebruik om direct op te roepen tot deelname aan de opleiding voor leercoach.

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Postbus 74

2685 ZH  POELDIJK

Tel. 0174 – 24 02 49

Fax. 0174 – 24 06 94

e–mail: INFO@NJBB.nl

website: www.njbb.nl

 

Het informatiebulletin verschijnt 12´ per jaar

Organen van de bond mogen teksten overnemen

 

Informatiebulletin

voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

 

27e jaargang, nr. 374

  TIME \@ "d MMMM yyyy" 14 februari 2006

 

 

 

VAN HET BONDSBESTUUR

 

NJBB-voorzitter niet herkiesbaar

Loek van Tiggelen te Cadier en Keer, die in mei 2006 aftredend is als voorzitter van de NJBB, zal zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode. De combinatie van eigen bedrijf, gezin en NJBB-voorzitterschap – dat laatste gekoppeld aan de reisafstand van en naar zijn woonplaats – vormt een steeds grotere belasting. Hierdoor stelt hij niet beschikbaar voor een herverkiezing. Loek van Tiggelen is dan drie jaar voorzitter van de NJBB geweest.

 

Vacature bondsvoorzitter

Door het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter ontstaat per 20 mei 2006 de vacature van voorzitter van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

 

Het bondsbestuur nodigt belangstellenden voor het voorzitterschap uit zich schriftelijk te melden, onder toevoeging van een CV. Dat kan tot 1 maart 2006 bij het Bondsbestuur van de NJBB, p/a Postbus 74, 2685 ZH  Poeldijk (op de envelop graag vermelden: Persoonlijk).

Mede met het oog op de huidige samenstelling van het bondsbestuur en het ledenbestand van de NJBB worden met name kandidaatstellingen door vrouwen op prijs gesteld.

Benoeming vindt plaats door de bondsvergadering op voordracht van het bondsbestuur.

 

Het bondsbestuur is op zoek naar een voorzitter, die

§      zich bewust is van het gegeven dat de NJBB een organisatie is die stoelt op vrijwilligerswerk;

§      bestuurlijke ervaring heeft in bij voorkeur non-profit organisaties;

§      onderscheid weet aan te brengen in hoofd- en bijzaken;

§      staat voor de belangen van zowel de recreatieve speler als de wedstrijdspeler;

§      hart heeft voor de petanque-sport en de beoefening daarvan met inachtneming van regels en reglementen en affiniteit heeft met de sportwereld in het algemeen.

 

Van deze collega wordt verwacht, dat zij/hij

§      zowel qua werk als qua tijd flexibel kan functioneren, afwisselend overdag en in de avonduren en soms in het weekeinde;

§      nauwe contacten onderhoudt met de bondssecretaris om het functioneren van het bondsbestuur te borgen;

§      fungeert als de bewaker van de processen, die door het bondsbestuur in gang worden gezet (onder meer de structuurverandering van en binnen de NJBB);

§      de NJBB vertegenwoordigt in binnen- en buitenland (overheid, NOC*NSF, North Sea Liga, Europese bond en wereldbond);

§      in redelijke mate kan communiceren in de Franse en/of Engelse taal

§      werkt met moderne communicatiemiddelen.

 

Het staat een ieder vrij het bondsbestuur opmerkzaam te maken op mogelijke kandidaten, die vervolgens wordt verzocht een sollicitatiebrief aan het bondsbestuur te zenden.

 

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij de huidige voorzitter van de NJBB: Loek van Tiggelen; telefoon: 043 - 4072687; e-mail: loek@tiscali.nl.

 

Spelen met aangevraagde licentie

In het vorige Informatiebulletin is een niet geheel juiste tekst opgenomen over spelen met een brief waarin wordt gemeld dat bij het bondsbureau een licentie is aangevraagd. Alleen een brief op officieel papier van de vereniging ondertekend met naam, functie en handtekening van het betreffende bestuurslid, waarin wordt gemeld dat een licentie is aangevraagd, voldoet in dezen.

 

Vertrek personeelslid

De heer Peter Mos te Den Haag zal per 1 april 2006 afscheid nemen als medewerker van het bondsbureau te Poeldijk. Peter Mos heeft zich de laatste jaren met name ingezet voor de financiële administratie van de NJBB. Hij is dan ruim vijf jaar in dienst geweest van de NJBB.

 

Verhuizing naar Huis van de Sport

Tijdens de bondsvergadering van november 2006 is meegedeeld dat de verhuizing van het bondsbureau van Poeldijk naar het Huis van de Sport te Nieuwegein zal plaatsvinden vanaf juli 2006. Inmiddels is besloten om de verhuizing van Poeldijk naar Nieuwegein te laten plaatsvinden in de laatste week van augustus of de eerste week van september.

 

 

VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

 

Benoeming

Het bondsbestuur heeft mevrouw Elly de Groot te Rotterdam benoemd tot secretaris van de wedstrijdcommissie. Zij volgt mevrouw Marian van Rooyen te De Bilt op, die onlangs wegens persoonlijke redenen aftrad in deze functie.

 

Competitieboekje

Het informatieboekje voor de nationale competitie 2006 op landelijk en zonaal niveau wordt in de eerste week van maart verstuurd. De indeling van de competitie heeft plaatsgevonden op basis van de voorlopige indeling aan de hand van de eindstanden van deze competitie in het jaar 2005 inclusief de promoties en de degradaties, van de gehonoreerde bezwaarschriften van verenigingen tegen deze voorlopige indeling en van de definitieve opgave van verenigingen via het officiële opgaveformulier. De nationale competitie zal op landelijke niveau bestaan uit één ereklasse en twee hoofdklassen. Op zonaal bestaat de nationale competitie uit één eerste klasse, twee tweede klassen en twee derde klassen, met uitzondering van zone D die één derde klasse heeft.

 

 

VAN DE COMMISSIE TOPSPORT

 

Afgetreden

De heer Kees Bessling te Heerhugowaard is om persoonlijke redenen afgetreden als lid van de commissie topsport.

 

Vacature

Wegens het vertrek van één van haar leden bestaat binnen de commissie topsport een vacature.

De commissie topsport werkt momenteel aan de implementatie van het topsportbeleidsplan.

Functie-eisen: onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, affiniteit met topsport.

Ervaring met petanque op hoog niveau en bestuurlijke ervaring strekken tot aanbeveling.

Beschikbaarheid: kandidaten moeten bereid zijn in de avonduren en de weekeinden activiteiten ten behoeven van de CT te verrichten.

Kennis van: training en selectie in het algemeen, moderne communicatiemiddelen.

Belangstellenden voor deze functie kunnen dat kenbaar maken, bij voorkeur door een sollicitatiebrief met CV, aan het bondsbestuur (via het bondsbureau te Poeldijk).

Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de commissie topsport: Joop Pols; telefoon: 078-6180440; e-mail: j.pols3@chello.nl.

 

 

 

 

Nederlandse Jeu de Boules Bond

Postbus 74

2685 ZH  POELDIJK

Tel. 0174 – 24 02 49

Fax. 0174 – 24 06 94

e–mail: INFO@NJBB.nl

website: www.njbb.nl

 

Het informatiebulletin verschijnt 12´ per jaar

Organen van de bond mogen teksten overnemen

 

 
 

Informatiebulletin

voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

 

26e jaargang, nr. 371

   18 december 2005

 

 

 

 

VAN HET BONDSBESTUUR

 

Belangrijkste besluiten bondsvergadering

 • De bondsvergadering ging akkoord met de benoeming van twee nieuwe bondsbestuurders: Bart Beukers uit Wateringen en Meep Poel uit Naarden.
 • Als nieuw lid van de financiële commissie is Arnold van der Pol uit Nijmegen gekozen.
 • De bondsvergadering is akkoord gegaan met de tussenrapportage van het jaarplan 2005. Op een vraag van afdeling 6 over het topsportbeleid dat nog nimmer is vastgesteld, meldde de voorzitter dat dat in het voorjaar van 2006 zal gebeuren.
 • Het jaarplan 2006 is goedgekeurd. De Recreantencompetitie (onderdeel van de Nationale Competitie) gaat Afdelingscompetitie heten.
 • Ondanks enkele protesten van sommige afdelingen (4 en 14) zijn de afdelingsgrenzen gecorrigeerd conform het bestuursvoorstel. De reglementencommissie drong aan op een nieuwe en definitieve indeling op basis van gemeentegrenzen en niet op basis van verenigingen. De voorzitter liet weten dat de huidige correcties eigenlijk een overgangsfase zijn, zeker met het oog een toekomstige algehele herstructurering van de NJBB.
 • Na een uitvoerige discussie over de aansluiting van de NJBB bij het Huis van de Sport (zorgen waren er bijvoorbeeld over de mogelijk onvoorziene financiële gevolgen) ging de vergadering akkoord met de verhuizing van het bondsbureau van Poeldijk naar Nieuwegein. De NJBB zal ook deel gaan nemen in de commanditaire vennootschap, die eigenaresse is van het pand van het Huis van de Sport. Als afvloeiingsregeling voor leden van het personeel die niet meeverhuizen is een voorziening van 30.000 euro vastgesteld.
 • De vergadering ging akkoord met aansluiting bij de Stichting Instituut voor de Sportrechtspraak. Als gevolg daarvan zullen het komende voorjaar de statuten van de NJBB moeten worden gewijzigd.
 • Conform het bestuursvoorstel is de verenigingscontributie voor 2006 vastgesteld. Omdat door de gewijzigde licentiestructuur de afdelingen mogelijk tegen een tekort zullen aankijken, toonde het bestuur zich bereid achteraf de afdelingsafdrachten te corrigeren indien dat nodig zou blijken. Onder die conditie ging de vergadering akkoord met het bestuursvoorstel.
 • Het inschrijfgeld voor de Afdelingscompetitie is vastgesteld conform het bestuursvoorstel, dit ondanks het feit dat verschillende afdelingen meer vrijheid wensten om de hoogte ervan zelf te bepalen.
 • Hoewel er nog geen  zicht is op de verhuiskosten van Poeldijk naar Nieuwegein, ging de vergadering akkoord met het begrotingsvoorstel voor 2006.
 • De vergadering hechtte ook zijn goedkeuring aan het voorgestelde reglement NK precisieschieten. Daarbij werd door afdeling 6 gewezen op de hoge organisatiekosten van het kampioenschap met betrekking tot de benodigde mankracht en materieel. Het voorstel om het kampioenschap om die reden voorlopig in de ijskast te zetten, vond geen genade in de ogen van het bondsbestuur. Het eerste NK schieten zal in 2007 worden georganiseerd.
 • Het voorstel voor een nieuw reglement voor de ranglijsttoernooien is na ampele discussie niet aangenomen.  Op de door de reglementencommissie gedane suggestie dat er dan maar ranglijsttoernooien zonder reglement moeten worden georganiseerd, reageerde het bondsbestuur dat het zich hierover zal beraden.
 • Het bondsbestuur toonde zich blij met het initiatief van de afdelingen 6 en 10 om de NJBB-wedstrijdkalender vanaf 2007 danig op te schonen. Het ingediende voorstel kon echter niet zonder uitvoerige discussie vooraf worden aangenomen. Besloten werd om een werkgroep in te stellen, die zou moeten bestaan uit alle betrokkenen, om te komen tot een voorstel voor de voorjaarsvergadering van 2006. Beide initiatiefnemers konden zich hierin vinden.

Notulen bondsvergadering

De notulen van de bondsvergadering zullen worden verzonden met het informatiebulletin van januari 2006.

Aanvulling op Toernooireglement Petanque

De opleidingscommissie van de NJBB is, zoals bekend mag worden verondersteld, druk doende een groot aantal personen met een cursus van vier avonden op te leiden tot verenigingsscheidsrechter, kortweg SR-2 genoemd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze functionarissen de scheidsrechter zijn bij toernooien van hun eigen vereniging. Daarom is het noodzakelijk dat op formulieren voor de aanvraag van een toernooi van categorie 3 nadrukkelijk wordt vermeld dat een SR-2 aanwezig is, die het betreffende toernooi wil arbitreren. Op grond van die vermelding zal de scheidsrechterscommissie deze SR-2 aanwijzen tenzij er doorslaggevende argumenten zijn om dit niet te doen. Het staat een vereniging, die beschikt over een SR-2 overigens vrij een scheidsrechter van een hoger niveau aan te vragen als wordt gevonden dat voor het betreffende toernooi dat wenselijk is. Eén en ander kan worden gezien als een aanvulling op artikel 22.2 van het Toernooireglement Petanque inzake de toewijzing van scheidsrechters voor toernooien van categorie 3. Het nieuwe Toernooireglement Petanque is door de bondsvergadering vastgesteld vóór de opleiding voor SR-2 werd gestart.

Deelnamekosten promotietoernooien

Ingevolge het Toernooireglement Petanque stelt het bondsbestuur jaarlijks de hoogte van de deelnamekosten aan promotietoernooien vast. Het bondsbestuur heeft de hoogte van de deelnamekosten voor het jaar 2006 bepaald op maximaal drie euro per persoon.

Kosten opname toernooien in kalender

Ingevolge het Toernooireglement Petanque stelt het bondsbestuur jaarlijks de hoogte van de kosten vast voor de vermelding van een toernooi in de kalender. Het bondsbestuur heeft de hoogte van deze kosten voor het jaar 2006 bepaald op vijf euro per toernooi.

Ranglijsttoernooien 2006

De bondsvergadering van november 2005 heeft besloten bijlage 12 (ranglijsttoernooien) bij het Toernooireglement Petanque niet vast te stellen. Op grond van dit besluit van de bondsvergadering heeft het bondsbestuur besloten aan geen enkel toernooi in 2006 de status van ranglijsttoernooi toe te kennen. Het bondsbestuur zal op zeer korte termijn een mini-enquête houden onder de besturen van alle afdelingen om inzicht te verkrijgen in de argumenten om bijlage 12 niet vast te stellen en in de maatregelen die zouden moeten worden getroffen om bijlage 12 met succes te kunnen aanbieden aan de bondsvergadering van mei 2006.

Wedstrijden op tijd

Het bondsbestuur heeft de vereniging Petanque Union Badhoevedorp (PUB) eenmalig dispensatie verleend om bij een toernooi in 2006 wedstrijden op tijd te laten spelen. Als voorwaarde heeft het bondsbestuur gesteld dat een systeem wordt gehanteerd waardoor het toernooi ten minste twaalf uren (of een veelvoud daarvan) in beslag neemt. Deze voorwaarde is gesteld om aan te sluiten bij overeenkomstige gangen van zaken in andere landen.

VAN HET BONDSBUREAU

 

Erkenning vereniging

De vereniging de Molenwoid Petanue Club, uit Midwoud, is erkend als vereniging van de NJBB.

Wij wensen deze vereniging veel bouleplezier binnen onze bond.

 

Uittreden vereniging

De Omnivereniging Zwaluwen Vooruit heeft te kennen gegeven het lidmaatschap van de NJBB per 1 januari 2006 te willen beëindigen. U kunt deze vereniging uit uw adressenbestand verwijderen.

 

Adreswijzigingen

Vanaf december tot en met maart publiceren wij geen adreswijzigingen in het Informatiebulletin. Bij het info van april 2006 zal weer een nieuwe lijst van secretariaten worden gevoegd.

 

Ecotaks

Sinds 1999 wordt door het Ministerie van VWS de ecotaksheffing op geleverde elektriciteit terugbetaald. Het bondsbureau declareert jaarlijks namens de verenigingen deze ecotaks bij het ministerie. Wij gaan er op dit moment van uit dat de door verenigingen aan energiebedrijven betaalde ecotaks ook in 2006 gedeclareerd kan worden. De declaratie betreft uw energierekening met een einddatum in het voorgaande jaar en een leveringsperiode van 12 maanden.

 

U wordt verzocht uw ecotaksdeclaratie z.s.m. doch uiterlijk vóór 15 mei 2006 in te dienen bij het bondsbureau. U dient hiervoor gebruik te maken van formulier F-IX-1 “Aanvraag teruggave Ecotaks”. De laatste versie van het formulier wordt jaarlijks in december als bijlage van de het hoofdstuk F “Handleiding secretarissen en penningmeesters van verenigingen” naar de NJBB verenigingen gezonden. Het formulier kan bovendien worden gedownload als Excel spreadsheet van de NJBB website.

 

Teruggave van ecotaks is gebaseerd op een rijkssubsidie met een limiet. Het aantal verenigingen dat van deze regeling gebruikt maakt neemt jaarlijks toe. In 2002 werd daardoor de limiet van de subsidie nagenoeg bereikt. Vanaf 2003 wordt ecotaks daarom  proportioneel terugbetaald. Het uitkeringspercentage van de in 2005 gedeclareerde ecotaks was 61,76 %. Het totaal in 2005 door de NJBB terugontvangen bedrag aan ecotaks was euro 44.340,00. Er waren 81 NJBB verenigingen die dit jaar ecotaks gedeclareerd hebben.

 

Voor uw informatie volgt hierna tekst uit een brief van het ministerie van VWS over de ecotaks declaratie van volgend jaar.

 

Begin citaat.

 

Het blijft een mogelijkheid dat een sportvereniging overstapt naar een andere energie-aanbieder. Aangezien een overstap naar een andere leverancier gepaard gaat met het beëindigen van een bestaand contract en het aangaan van een nieuw, veelal een, jaarcontract, kan dit voor volgend jaar gaan betekenen dat niet of niet op tijd een energiefactuur kan worden ingediend voor de gebruikelijke te hanteren termijnen van indienen, die voldoet aan het criterium van een onafgebroken periode van twaalf maanden.

 

Om onnodig tijdsbeslag en extra administratieve handelingen te voorkomen, geef ik u in overweging deze situatie vroegtijdig met uw verenigingen te communiceren en pro-actief te peilen in welke mate uw verenigingen van energieleverancier zijn veranderd. Graag word ik door u hierover geïnformeerd zodat op basis van die informatie een werkbare handelwijze kan worden vastgelegd.

 

Einde citaat.

 

Mochten bovenstaande twee alinea’s op uw vereniging van toepassing zijn dan wordt u verzocht ons daarover te informeren.

 

Bondsbureau gesloten

Het bondsbureau is van 23 december om 12.30 uur tot 2 januari om 11.00 uur niet bereikbaar.

Wij wensen u allen alvast prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.

 

Tweede lidmaatschap

Van veel verenigingen komen berichten dat zij hun tweede leden niet meer gaan opgeven aan de NJBB omdat zij het idee hebben dat het tweede lidmaatschap vervallen is.

De term tweede lidmaatschap bestaat weliswaar niet meer, maar ieder lid van elke vereniging dient wel tenminste een lidmaatschapskaart te hebben en derhalve aan de bond te worden opgegeven.

Verenigingen moeten voor elk lid op zijn minst een verenigingslidmaatschapskaart aanvragen. Ook voor leden die elders al zijn ingeschreven moet dit gebeuren.

Een persoon kan van meerdere verenigingen lid worden, en krijgt voor elke vereniging een bewijs dat hij lid is.

VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

Vertrek

Mevrouw Marian van Rooyen te De Bilt is om persoonlijke redenen afgetreden als secretaris van de wedstrijdcommissie. Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de heer Ben Kuipers te Tuk.

Mevrouw Liesbeth van Rooijen te Nieuwegein is eveneens om persoonlijke redenen afgetreden als lid van de wedstrijdcommissie en als wedstrijdcoördinator van zone B. Deze laatste functie wordt eveneens tijdelijk waargenomen door de heer Ben Kuipers.

Eindstand ranglijstcyclus 2005

In 2005 zijn tien toernooien gehouden waaraan de status ranglijsttoernooi was toegekend. Het ging om zes triplettetoernooien, drie doublettetoernooien en één enkelspel-toernooi.

De winnaar van de ranglijstcyclus 2005 werd Mark Wildeboer (Harderwieker Bieleggers ’84). Op de tweede plaats eindigde Dennis Mul (Les Cailloux), op de derde plaats Junior de Jong (Petanque Union Badhoevedorp), op de vierde plaats Edward Vinke (Bulderbaan) en op de vijfde plaats Ferry Kamps (De Bouledozers). De beste vrouw in de cyclus was Jenny den Baas (Jagershoef) en het beste jeugdlid Lars Dolmans (Va Tout).

Correcties kalender 2006

In de bij het vorige informatiebulletin (nr 370) gevoegde kalender voor 2006 van toernooien van categorie 1 is een aantal fouten geslopen.

 

Het nationaal kampioenschap voor doublettes vindt plaats op zondag 24 september en niet op zondag 17 september.

De juiste gegevens van de vereniging Boules de Boeuf zijn: Macharenseweg 20, Oss, telefoon: 0412-652581.

Aanvullingen op kalender 2006

Aan het in het vorige informatiebulletin (nr 370) gepubliceerde overzicht voor 2006 van toernooien van categorie 2 dienen de volgende toernooien te worden toegevoegd:

Zaterdag 10 juni: triplettetoernooi KadeBoule Masters; De Bommequet, Roosendaal;

Zaterdag 5 augustus: triplettetoernooi Rabobank Petanque; Folâtre, Pijnacker.

 

Vacatures

Binnen de wedstrijdcommissie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) bestaan momenteel twee vacatures.

Het bondsbestuur nodigt geïnteresseerden in deze functie uit hun belangstelling te laten blijken door zich schriftelijk te melden, onder toevoeging van een CV. Dat kan tot 31 december 2005 bij het Bondsbestuur van de NJBB, p/a Postbus 74, 2685 ZH  Poeldijk.

In verband met de relatie tussen één van de twee nieuwe leden van de wedstrijdcommissie met de zone B (afdelingen 6, 7 en 9) kunnen voor één van beide vacatures uitsluitend NJBB-leden uit deze zone zich kandidaat stellen.

Met het oog op de huidige samenstelling van de wedstrijdcommissie worden met name kandidaatstellingen door vrouwen op prijs gesteld.

Een benoeming vindt plaats door het bondsbestuur op voordracht van de wedstrijdcommissie.

 

Functie-eisen:

§      bestuurlijke ervaring, in bij voorkeur non-profit organisaties;

§      onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;

§      staan voor de belangen van zowel recreatieve spelers als wedstrijdspelers;

§      hart hebben voor de petanque-sport en de beoefening van deze sport met inachtneming van regels en reglementen;

§      in bezit van diploma wedstrijdleider-B.

 

Tijdsbesteding:

§      minimaal gemiddeld één dag per veertien dagen;

§      ook op avonden en in weekeinden.

 

Kennis van:

§      Nederlandse Jeu de Boules Bond in al zijn facetten;

§      NJBB-toernooireglement en zo mogelijk internationaal spelreglement;

§      moderne communicatiemiddelen.

 

Belangrijkste taken:

§      kennis van alle bondswedstrijdleiders actueel houden;

§      toewijzing van bondswedstrijdleiders aan relevante toernooien;

§      coördinerende werkzaamheden in zone B (geldt voor één van beide vacatures);

§      werkzaamheden als lid van de wedstrijdcommissie.

 

Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie, de heer Ben Kuipers (0521-513998; benan@home.nl) of bij het bondsbestuurslid voor wedstrijdzaken, de heer Guillaume Spiering (06-51410799; g.spiering@ictk.wegener.nl).

VAN DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

Herbenoeming

Het bondsbestuur heeft de heer Jen Warmels te Apeldoorn voor een periode van drie jaar herbenoemd als lid van de scheidsrechterscommissie. De heer Warmels is tevens scheidsrechterscoördinator voor zone A.

 

Vertrek

Mevrouw Diny van der Loo te Veldhoven is om persoonlijke redenen afgetreden als coördinator van de scheidsrechterscommissie voor de afdelingen 5 en 14. Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door de heer Jack van der Vorst te Hoensbroek, de coördinator van de scheidsrechterscommissie voor de zone D en voor de afdeling 16. Belangstellenden voor de functie van coördinator van de scheidsrechterscommissie voor de afdelingen 5 en 14 kunnen zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van de scheidsrechterscommissie.

VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIE

 

Vacature leercoach in de opleidingscommissie

 

Na de bespreking van de planning van de opleidingscommissie in de bondsvergadering van 19 november 2005 is gekozen voor de aanstelling van meer leercoaches (docenten).

Deze leercoaches verzorgen na overleg met de opleidingscommissie de opleidingen voor scheidsrechter en wedstrijdleider op niveau 2. Om hiervoor voldoende te zijn toegerust zullen zij eerst zelf een door de opleidingscommissie opgezette intensieve training doorlopen.

 

Eisen die aan kandidaten worden gesteld:

1.     Enige jaren ervaring binnen de NJBB, hetzij als regelmatig speler, als scheidsrechter of als wedstrijdleider;

2.     Voldoende vakkennis op het gebied van het internationale spelreglement, het toernooireglement en van diverse wedstrijdsystemen;

3.     Over aantoonbare didactische vaardigheden beschikken;

4.     Bereid zijn om voor een periode van ten minste 3 jaar als leercoach op te treden;

5.     Kunnen beschikken over een PC;

6.     Vaardigheid in het werken op de PC met programma’s als Word en Excel en in het gebruik van Internet en E-mail.

 

Een intake-procedure maakt deel uit van de sollicitatie.

 

Indien je interesse hebt voor een opleiding tot leercoach, kun je je opgeven bij het bondsbureau vóór eind januari 2006.

Hierbij dien je de volgende gegevens te overleggen:

1.     Volledige naam;

2.     Licentienummer;

3.     Adres;

4.     Telefoonnummer;

5.     Geboorteplaats en -datum;

6.     Lid van welke vereniging;

7.     E-mail adres;

8.     Huidige en vorige functie(s) binnen NJBB;

9.     Relevante ervaringen in het bedrijfsleven of privé;

10.  Motivatie voor deze functie.